ایرنّا مُحی‌الدین بُناب

وقتی که زنان ما شيرين عبادی را نمی شناسند...

رئيس لجنة جائزة نوبل للسلام يرفع صورة الفائزةصبح که سرکار می رفتم حس می کردم فضای ديگری بايد در محل کارم حاکم باشد چون محيطی است که اغلب کارکنان آن را زنان جوان تشکيل می دهند و اغلب آنها هم به کلاس هايی که نمی دانم نامش چيست می روند. جلساتی که در آنجا صحبت از انرژی مثبت و منفی است و نصيحت های آنچنانی برای خوشبخت زيستن. با خودم فکر می کردم که شنيدن خبر برنده شدن شيرين عبادی که از ديروز دنيا را تکان داده، بايد به آنها هم انرژی خوبی داده باشد و چه ذوقی به جانشان انداخته است ولی بايد می بوديد و می ديديد که نه تنها اين خبر را نشنيده بودند متاسفانه اکثر آنها اصلا شيرين عبادی را نمی شناختند.

بعد از مدتی که من به کارم مشغول بودم يکی از خانم ها شيرينی آورد و تعارف کرد. خوشحال شدم که خلاصه يکی هم پيدا شد که اين موضوع برايش مهم باشد. پرسيدم : برای عباديه ؟

با تعجب نگاهم کرد و گفت:

عبادی؟ به من چه مربوطه؟

گفتم :

پس برای چيه اين شيرينی؟

جواب داد:

برای جشن فرداست....

.........

توضيح عکس بالا:

رييس کميته جايزه صلح نوبل، عکس شيرین عبادی را بلند کرده است

+ ايرنا محي الدين بناب ; ٢:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٧/۱٩
comment نظرات ()